Main menu

JOSEP HEREU, El mal com a problema filosòfic. Estudi del problema del mal en la filosofia de Jean Nabert i Paul Ricoeur, Facultat de Teologia de Catalunya / Editorial Herder, Barcelona 1993, 225 pàgines.

El mal ha estat sovint, i sota perspectives molt diverses, objecte d’estudi per part de la filosofía. Una de les maneres com ha estat abordat el problema del mal és com a negació del bé. No és aquesta la perspectiva que es proposa en aquest estudi, sinó justament la contrària, a saber: abordar el problema del mal en tant que realitat positiva i no simplement com una privació de bé.
Els dos autors escollits – Nabert i Ricoeur – tracten el problema del mal des de la perspectiva que s’estableix en aquest treball, a la vegada que els seves filosofies respectives mantenen una estreta relació. El problema del mal, lluny d’ésser irrellevant per al discurs filosòfic, és potser un dels llocs on es mostren de manera més pertinent els límits de la filosofia, límits que Kant va formular amb rigor, i que són al mateix temps els límits de la condició humana. Una reflexió sobre el símbol posa en crisi la concepció de la filosofía com a sistema de saber absolut. La “dialèctica” del símbol no es pot traduir a la “dialèctica” del concepte, a menys que es vulguin obviar aspectes importants de la realitat humana, un dels quals és la realitat del mal.
El treball té quatre parts:
1. El mal com a problema filosòfic
2. La filosofía de Jean Nabert i el problema del mal
2.1. Mètode i filosofía
2.2. L’experiència de la llibertat
2.3. L’experiència moral
2.4. L’experiència del mal
2.5. Les aproximacions a l’absolut
3. El problema del mal en la filosofia de Paul Ricoeur
3.1. La filosofia i el seu altre
3.2. El cogito “ferit”
3.3. Una filosofia de la voluntat
3.4. El mal i la Transcendència
3.5. La llibertat segons l’esperança
4. El problema del mal i la reflexió filosófica
***
El mal ha sido objeto de estudio por parte de la filosofía desde perspectivas muy diversas. Una de las maneras como ha sido planteado el problema del mal es como negación del bien. No es esta la perspectiva que se propone en este trabajo, sino más bien la contraria, a saber: abordar el mal en tanto que realidad positiva y no simplemente como una privación de bien.
Los dos autores escogidos – Nabert y Ricoeur – tratan el problema del mal desde la perspectiva que se establece en este estudio, a la vez que sus filosofías respectivas mantienen una estrecha relación. El problema del mal, lejos de ser irrelevante para el discurso filosófico, es tal vez uno de los lugares donde se muestran de manera más pertinente los límites de la filosofía, límites que Kant formuló con rigor, y que no son otros que los límites de la condición humana. Una reflexión sobre el símbolo pone en crisis la concepción de la filosofía como sistema de saber absoluto. La “dialéctica” del símbolo no puede traducirse a la “dialéctica” del concepto, a menos que se quieran obviar aspectos importantes de la realidad humana, uno de los cuales es la realidad del mal.
El estudio tiene cuatro partes:
1. El mal como problema filosófico
2. La filosofía de Jean Nabert y el problema del mal
2.1. Método y filosofía
2.2. La experiencia de la libertad
2.3. La experiencia moral
2.4. La experiencia del mal
2.5. Las aproximaciones al absoluto
3. El problema del mal en la filosofía de Paul Ricoeur
3.1. La filosofía y su otro
3.2. El cogito “herido”
3.3. Una filosofía de la voluntad
3.4. El mal y la Trascendencia
3.5. La libertad según la esperanza
4. El problema del mal y la reflexión filosófica
***
Evil has often been studied by philosophy from different points of wiew. One of these perspectives has considered evil as negation of good. This is not the point of wiew of the present work, but just the opposite, that is: to consider evil as a positive reality and not only as a privation of good.
The philosophers Jean Nabert and Paul Ricoeur deal with evil from the perspective of this work; their philosophies have also a close relationship. The problem of evil is very outstanding for the philosophical speech. It is maybe one of the places where we can better see the limits of philosophy, limits that Kant established with rigour and are, at the same time the limits of human condition. A reflexion about symbol throws into crisis the conception of philosophy as a system of absolute knowledge. The symbol’s “dialectic” cannot be translated in a concept’s “dialectic”; this can only be done if we avoid important aspects of human condition, one of them beeing the reality of evil.
This work has four parts:
1. Evil as a philosophical problem
2. Jean Nabert’s philosophy and the problem of evil
2.1. Method and philosophy
2.2. The experience of freedom
2.3. The moral experience
2.4. The experience of evil
2.5. The aproximation to the absolute
3. The problem of evil in Paul Ricoeur’s philosophy
3.1. Philosophy and its other
3.2. The “wounded” cogito
3.3. A philosophy of will
3.4. Evil and Transcendence
3.5. Freedom as hope
4. The problem of evil and the philosophical reflexion

Comments powered by CComment