Main menu

EVANGELISTA VILANOVA, Història de la teologia cristiana, Volum III (segles XVIII, XIX, XX). Amb la col.laboració de Josep Hereu. Pròleg de Giuseppe Alberigo. Facultat de Teologia de Catalunya / Editorial Herder, Barcelona 1989, 785 páginas.

Aquest llibre és el tercer i últim volum d’una ambiciosa obra que intenta oferir una síntesi històrica de l’evolució del pensament teològic cristià, des del començament fins als nostres dies. El primer volum d’aquesta Història de la teologia cristiana comprèn el periode que va des dels orígens fins al segle XV. El segon volum estudia els segles XV, XVI i XVII, que inclouen els fenòmens històrics de la Prereforma, les Reformes católica i protestant i la Contrareforma. Aquest tercer volum abarca l’època moderna i contemporània, és a dir, els segles XVIII, XIX i XX. Per a l’anàlisi del pensament teològic d’aquesta época, l’autor ha comptat amb la col.laboració de Josep Hereu, bon coneixedor del pensament modern, el qual no es limita a iuxtaposar els sistemes filosòfics moderns a les análisis de l’autor principal, sinó que fa patent la implicació profunda de la reflexió filosófica en les qüestions teològiques de l’època moderna.
Josep Hereu és autor dels següents capítols:
PRIMERA PART
1. Una nova visió del món
2. Filosofia i religió en els principals pensadors del segle XVII
SEGONA PART
1. La raó il.lustrada
2. Il.lustració i deisme a Gran Bretanya
3. La Il.lustració francesa i l’Enciclopèdia
4. Pietisme i Il.lustració a Alemanya
TERCERA PART
1. Idealisme i Romanticisme
2. Poètica romántica
3. Filosofia idealista
4. De Hegel a Nietzsche
5. Positivisme i espiritualisme
Aquesta obra ha estat traduïda al castellà (Herder), al francés (du Cerf) i a l’italià (Borla).
***
Este libro constituye el tercer y último volumen de una ambiciosa obra que intenta ofrecer una síntesis histórica de la evolución del pensamiento teológico cristiano, desde los comienzos hasta nuestros días. El tomo primero de esta Historia de la teología cristiana comprende el período que va desde los orígenes hasta el siglo XV. El tomo segundo estudia los siglos XV, XVI y XVII, que incluyen los fenómenos históricos de la Prereforma, las Reformas católica y protestante y la Contrareforma. Este tomo tercero abarca la época moderna y contemporánea, es decir, los siglos XVIII, XIX y XX. Para el análisis del pensamiento teológico de dicha época, el autor ha contado con la colaboración de Josep Hereu, buen conocedor del pensamiento moderno, el cual no se limita a yuxtaponer los sistemas filosóficos modernos a los análisis del autor principal, sino que hace patente la implicación profunda de la reflexión filosófica en las cuestiones teológicas de la época moderna.
Josep Hereu es autor de los siguientes capítulos:
PRIMERA PARTE
1. Una nueva visión del mundo
2. Filosofía y religión en los principales pensadores del siglo XVII
SEGUNDA PARTE
1. La razón ilustrada
2. Ilustración y deísmo en Gran Bretaña
3. La Ilustración francesa y la Enciclopedia
4. Pietismo e Ilustración en Alemania
TERCERA PARTE
1. Idealismo y Romanticismo
2. Poética romántica
3. Filosofía idealista
4. De Hegel a Nietzsche
5. Positivismo y espiritualismo
Esta obra ha sido traducida al francés (du Cerf) y al italiano (Borla)
***
This book is the third and last volume of an ambitious work that tries to offer a historical synthesis of the evolution of the theological Christian thought, from the begenning until nowadays. The first volume of these History of Christian Theology covers the period of time from the origins until the 15th. century. The second volume embraces the 15th., 16th. and 17th centuries, including the historical events of Pre-Reformation, Catholic and Protestant Reformations and Counter-Reformation. This third volume studies the modern age, that is, 18th., 19th. and 20th. centuries. For the analysis of the theological thought of these ages, the autor has counted on the collaboration of Josep Hereu, dood connaisseur of modern thought, whose work makes clear the deep implication of philosophical reflection in theological questions of modern age.
Josep Hereu is author of the following chapters:
FIRST PART
1. A new world’s vision
2. Philosophy and Religion in the main thinkers of 17th. century
SECOND PART
1. The Enlightened Reason
2. Enlightenment and Deism in Great Britain
3. The French Enlightenment and the Encyclopedia
4. Pietism and Enlightenment in Germany
THIRD PART
1. Idealism and Romanticism
2. Romantical Poetics
3. Idealistic Philosophy
4. From Hegel to Nietzsche
5. Positivism and spiritualism
This History of Christian Theology has been translated into Spanish (Herder), French (du Cerf) and Italian (Borla).

Comments powered by CComment