Main menu

JOSEP HEREU, Testimonis sense veu, Eumo Editorial, Vic 2020, 221 pàgines.

Han passat més de tres quarts de segle des que el món es va horroritzar amb les imatges que les tropes aliades van mostrar d’Auschwitz i dels camps nazis. Uns anys després desapareixien els camps de Kolimà i tot l’univers concentracionari soviètic. Les víctimes d’ambdós sistemes totalitaris es compten per milions. Malgrat els milers de testimonis que han deixat constancia de la seva experiència, hi ha qui encara nega l’horror dels Lager i del Gulag.
La lectura no és mai un acte passiu; és transformador. I amb el testimoni dels qui van patir i morir als camps nazis i soviètics, el seu horror passa a formar part de la nostra historia. D’aquí neix aquesta reflexió sobre la necessitat de rebre el llegat de les víctimes. Si per a moltes d’elles l’escriptura va ser una lluita contra l’oblit, a nosaltres ens permetrà conèixer una mica millor l’ànima humana. Del terror a l’esperança: aquest és el camí que ens proposa l’autor en un relat tan conmovedor com necessari.
Contingut:
Comprendre el terror és comprendre’ns
1. Testimonis del terror
Testimonis per atzar
Sentiment de culpabilitat
Responsabilitat de testimoniar
Memòria i oblit
Dir l’inefable
Desencís
2. Una reflexió filosófica sobre els testimonis del terror
3. La veritat del testimoni: veritat histórica i veritat estética
Coda
Bibliografia
***
Han pasado más de tres cuartos de siglo desde que el mundo quedó horrorizado con las imágenes de Auschwitz y de los campos nazis mostradas por las tropas aliadas. Unos años más tarde desaparecían los campos de Kolimá y todo el universo concentracionario soviético. Las víctimas de ambos sistemas totalitarios se cuentan por millones. A pesar de los miles de testimonios que han dejado constancia de su experiencia, todavía hay quien niega el horror de los Lager y del Gulag.
La lectura no es nunca un acto pasivo; es transformador. Y con el testimonio de los que sufrieron y murieron en los campos nazis y soviéticos, su horror pasa a formar parte de nuestra historia. De aquí nace esta reflexión sobre la necesidad de recibir el legado de las víctimas. Si para muchas de ellas la escritura fue una lucha contra el olvido, a nosotros nos permitirá conocer un poco mejor el alma humana. Del terror a la esperanza: este es el camino que nos propone el autor en unn relato tan conmovedor como necesario.
Contenido:
Comprender el terror es comprendernos
1. Testimonios del terror
Testimonios por azar
Sentimiento de culpabilidad
Responsabilidad de testimoniar
Memoria y olvido
Decir lo inefable
Desencanto
2. Una reflexión filosófica sobre los testimonios del terror
3. La verdad del testimonio: verdad histórica y verdad estética
Coda
Bibliografía
***
It’s been more than three quarters of a century since the images of horror from Auschwitz and the nazis camps were shown by the allied army. Some years later the camps of Kolima and the whole concentrationary universe of the Soviet Union disappeared. The victims of both totalitarian systems are numbered by millions. Although thousands of testimonis have written about their experience, thre are still people who deny the horror of Lager and Gulag.
Reading is never a passiv act; it is transforming. The horror’s testimony of those who suffered and died in the nazi and soviet camps belongs to our history as well. This is the origin of this reflection on the necessity of receiving the legacy of victims. For many of them, writing was a fight against omission; for us it represents a better knowlege of the human soul. From terror to hope: this is the way proposed by the autor in a report as touching as necessary.
Contents:
Understanding terror is understanding ourselves
1. Testimonies of terror
Testimonies by chance
Feeling of guilt
Responsability to testify
Memory and oblivion
Saying the inefable
Disenchantment
2. A philosophical reflection on the testimonies of terror
3. Testimony’s truth: historical truth and aesthetical truth
Coda
Bibliography
Clica aquí  per veure al PDF complet

 

 

Comments powered by CComment